Zrzutka – Piątka dla zwierząt

miesiąc temu
Stop dla monopolu ZkWP!

Wprowadze­nie „Piątki dla Zwierząt” powoduje lik­widację naszych hodowli, wprowadza monopol jed­nej orga­ni­za­cji feli­no­log­icznej i kyno­log­icznej, ogranicza kon­sty­tucyjną wol­ność w zakre­sie zakupu zwierząt rasowych, itd.

Jed­nym słowem, jest szkodliwa dla każdego miłośnika zwierząt rasowych.

Nad­szedł dla nas ciężki czas. Staral­iśmy się wal­czyć z wprowadze­niem monopolu. Spo­tykaliśmy się z Posłami, Sen­a­torami. Uczest­niczyliśmy w marszach i man­i­fes­tac­jach prze­ci­wko wprowadze­niu szkodli­wej dla nas ustawy. Niestety, to wciąż za mało.

Najważniejsze dla nas jest to, aby nasze zwierzęta były nadal uznawane jako zwierzęta rasowe a nie kundelki/​dachowce.

Wprowadze­nie tej szkodli­wej ustawy tzw. ”Piątka dla zwierząt” spowoduje lik­widacje naszych hodowli. Jesteśmy więc zmuszeni ją oprotestować i pod­jąć zde­cy­dowane kroki prawne w tej sprawie.

Dzięku­jemy Wam WSZYS­TKIM za duże wspar­cie, jakie na co dzień otrzy­mu­jemy, lecz to cią­gle za mało. Potrze­bu­jemy fun­duszy wspar­cia na pomoc prawną w kraju, jak i za granicą oraz kole­jne man­i­fes­tacje i próby walki o nasze hodowle.

Fed­er­acja Orga­ni­za­cji Kyno­log­icznych prosi Was wszys­t­kich o wspar­cie w dal­szej walce o los Waszych hodowli i Waszych psów rasowych, który nie jest nam obojętny!