O Polskim Klubie Miłośników Psów Rasowych

Pol­ski Klub Miłośników Psów Rasowych jest sto­warzysze­niem Kyno­log­icznym prowadzą­cym swą dzi­ałal­ność od 11 kwiet­nia 2011 roku, zare­je­strowanym pod nr KRS 0000383097.

PKMPR zaj­muje się orga­ni­za­cją i propagowaniem hodowli, sku­pia hodow­ców prag­ną­cych prowadzić hodowlę w poszanowa­niu praw zwierząt. Wspól­nie tworzymy koleżeńskie grono i wspier­amy się wza­jem­nie. W naszym gronie nie ma miejsca dla osób, dla których pies to tylko „maszynka do robi­enia pieniędzy”.

Nasze pieski mają renomę piesków z troskli­wych hodowli. Nasi hodowcy uczest­niczą w wys­tawach orga­ni­zowanych przez Związek Hodow­ców Psów Rasowych . Nasze sto­warzysze­nie zrzesza hodow­ców i miłośników psów rasowych.

Pies rasowy to pies rodowodowy z udoku­men­towanym pochodzeniem.

Jed­nym z celów statu­towych sto­warzyszenia jest dogoter­apia z dziećmi niepełnosprawnymi, dodatkowo też każdy członek (hodowca) naszej orga­ni­za­cji wspiera finan­sowo Ośrodek Reha­bil­i­ta­cyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Swoje środki przekazu­jemy na dzieci i osoby niepełnosprawne, gdyż naszym członkom nie jest obo­jętny los ludzi i dzieci pokrzy­wd­zonych, a także niejed­nokrot­nie odtrą­conych przez społeczeństwo.

Wyróż­nia nas fakt, iż jesteśmy jedyną w Polsce orga­ni­za­cją społeczną zaj­mu­jącą się hodowlą psów, która prowadzi dogoter­apię oraz orga­nizuje prelekcje w przedszkolach.

Od dnia 1 czer­wca 2012 wszys­tkie psy i suki, które po tym okre­sie nabędą prawa hodowlane muszą posi­adać cer­ty­fikaty DNA. Nasze rodowody są uznawane przez najwięk­szy prestiżowy związek w Polsce – Związek Hodow­ców Psów Rasowych. Związek ten jest orga­ni­za­cją na bardzo wysokim poziomie, który służy roz­wo­jowi pol­skiej Kynologii na świa­towym szczeblu. Przy­należy do między­nar­o­dowych orga­ni­za­cji Kyno­log­icznych takich jak :

  • United ken­nel Clubs Inter­na­tional e.V.(UCI)
  • Fѐdѐration Cynologique Inter­na­tionale (FCI)
  • Fed­era­cion Can­ina Inter­na­cional per­ros de pura raza (F.C.I.)
  • Alianz Canine World­wide (ACW)

Nasza orga­ni­za­cja głównie sku­pia się na dogoter­apii i pomocy w wolon­taria­cie w/​g statutu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z reg­u­lam­i­nami.

Nasze rodowody PKMPR jak i rodowody ZHPR są oparte na przod­kach Związku Kyno­log­icznego FCI w Polsce, więc w żaden sposób nie można mówić o dyskrymi­nacji. Często się zdarza i to nag­minne że członkowie Związku Kyno­log­icznego w Polsce wpier­ają ludziom, że tylko ich rodowody są najlep­sze, a prze­cież nasze rodowody jak i ZHPR w Polsce są oparte tylko i wyłącznie na przod­kach FCI.

Wys­tawy orga­ni­zowane przez Związek Hodow­ców Psów Rasowych są wys­tawami na najwyższym poziomie, w god­nych warunk­ach i przy­ja­ciel­skiej atmosferze.

Ogromną fra­jdę przynosi dzieciom konkurencja pt. „Młody Prezen­ter”, w której to mali Kynolodzy rywal­izują między. Każdy uczest­nik zabawy zostaje obdarowany nagrodą.

Serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w wystawach!