Terminologia

Rodowód

Rodowód to doku­ment wydany przez organizację/​stowarzyszenie kyno­log­iczne, poświad­cza­jący, że dane zwierzę należy do danej rasy. Rodowód zaw­iera pełné infor­ma­cje na temat pochodzenia psa i jego przod­ków. W zależności od orga­ni­za­cji, wydawane są rodowody 46– lub 7-​pokoleniowe.

To, że na rodowodzie widz­imy tylko 4 czy 6 pokoleń przod­ków nie oznacza, że wcześniej była „czarna dziura” – orga­ni­za­cje kyno­log­iczne prowadzą księgi rodowodowe od kilkudziesię­ciu lub kilkuset nawet lat (np. ADBA od 1909 roku, a UKC od 1898 roku), tj. od czasu gdy więk­szość współczes­nych ras pow­stała w swej ostate­cznej postaci, wtedy to też, opra­cow­ano pier­wsze wzorce ras.

Po prostu, wielkość kartki papieru ogranicza fizy­cznie liczbę przod­ków, jakich jesteśmy w stanie na niej wyp­isać – przod­kowie Ci jed­nak fig­u­rują na zawsze w prowad­zonych księ­gach rodowodowych.

Rasa

Rasa to grupa osob­ników należą­cych do tego samego gatunku, która jest w stanie repro­dukować się, kon­sek­went­nie zachowu­jąc te same cechy, przy uwzględ­nie­niu takich czyn­ników jak środowisko, his­to­ria, geografia, użytkowość.

Ponieważ jed­nak mech­a­nizm przekazy­wa­nia cech jest taki, iż pojaw­iają się pewne odchyle­nia od normy, dlat­ego też w celu uniknię­cia nad­miernych różnic, czy wręcz fak­ty­cznych mody­fikacji wzglę­dem pier­wow­zoru, a także by uściślić kry­te­ria oceny, stwor­zono wzorce (stan­dardy) ras.

Pod­sumowu­jąc: rasa to grupa zwierząt tego samego gatunku, o tych samych cechach, pow­stała w wyniku celowej hodowli i jest to grupa zwierząt o wiadomym i udoku­men­towanym pochodze­niu (doku­men­towanym prak­ty­cznie od momentu pow­stawa­nia rasy).

Orga­ni­za­cja kynologiczna/​stowarzyszenie kynologiczne

Organizacja/​stowarzyszenie o ure­g­u­lowanym sta­tusie prawnym, posi­ada­jąca statut, reg­u­lamin, władze orga­ni­za­cji, prowadząca bardziej czy mniej rzetelne prace badaw­cze z dziedziny kynologii i propagu­ją­cych swe osiąg­nię­cia poprzez reg­u­lowanie hodowli psów rasowych (sys­tem tzw. ocen hodowlanych), tworze­nie i mody­fikację wzor­ców ras psów oraz inne formy (np. pub­likacje prasowe).

Zobacz też: