O Polskim Klubie Miłośników Psów Rasowych

Pol­ski Klub Miłośników Psów Rasowych jest sto­warzysze­niem Kyno­log­icznym prowadzą­cym swą dzi­ałal­ność od 11 kwiet­nia 2011 roku, zare­je­strowanym pod nr KRS 0000383097.

PKMPR zaj­muje się orga­ni­za­cją i propagowaniem hodowli, sku­pia hodow­ców prag­ną­cych prowadzić hodowlę w poszanowa­niu praw zwierząt. Wspól­nie tworzymy koleżeńskie grono i wspier­amy się wza­jem­nie. W naszym gronie nie ma miejsca dla osób, dla których pies to tylko „maszynka do robi­enia pieniędzy”.

Nasze pieski mają renomę piesków z troskli­wych hodowli. Nasze sto­warzysze­nie zrzesza hodow­ców i miłośników psów rasowych.

Pies rasowy to pies rodowodowy z udoku­men­towanym pochodzeniem.

Jed­nym z celów statu­towych sto­warzyszenia jest dogoter­apia z dziećmi niepełnosprawnymi, dodatkowo też każdy członek (hodowca) naszej orga­ni­za­cji wspiera finan­sowo Ośrodek Reha­bil­i­ta­cyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Swoje środki przekazu­jemy na dzieci i osoby niepełnosprawne, gdyż naszym członkom nie jest obo­jętny los ludzi i dzieci pokrzy­wd­zonych, a także niejed­nokrot­nie odtrą­conych przez społeczeństwo.

Wyróż­nia nas fakt, iż jesteśmy jedyną w Polsce orga­ni­za­cją społeczną zaj­mu­jącą się hodowlą psów, która prowadzi dogoter­apię oraz orga­nizuje prelekcje w przed­szko­lach. Nasza orga­ni­za­cja głównie sku­pia się na dogoter­apii i pomocy w wolon­taria­cie w/​g statutu.
Zapraszamy do zapoz­na­nia się z reg­u­lam­i­nami.

ZAPRASZAMY WSZYS­T­KICH MIŁOŚNIKÓW PSÓW RASOWYCH

ZARZĄD PKMPR