Podziękowania Zarządu FOK

5 lat temu
Podziękowania FOK

Częs­to­chowa 28.06.2019

Fed­er­acja Orga­ni­za­cji Kyno­log­icznych FOK
Dziękuje Zarzą­dowi Pol­skiego Klubu Miłośników Psów Rasowych PKMPR
za wspólne dzi­ała­nia oraz wdrażanie pro­jektu WDF w pol­skiej kynologii.

Zarząd FOK