Regulamin

REG­U­LAMIN POL­SKIEGO KLUBU MIŁOŚNIKÓW PSÓW RASOWYCH

1. Przepisy ogólne

§ 1

Reg­u­lamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na pod­stawie § 8, pkt 7 oraz § 9 pkt 18 Statutu Pol­skiego Klubu Miłośników Psów Rasowych zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Hodowla psów rasowych jest prowad­zona przez członków Sto­warzyszenia w celu propagowa­nia hodowli psa rasowego w Polsce zgod­nie z wzorcem ras Związku Kyno­log­icznego w Polsce FCI.

§ 3

Hodowlą psów rasowych kieruje Zarząd Główny Sto­warzyszenia, Komisja Hodowlana, a w sytu­ac­jach spornych przez Sąd Koleżeński.

§ 4

Zarząd Główny Sto­warzyszenia powołuje Komisję Hodowlaną (składa­jąca się z 2 członków), która pełni funkcję nad­zoru­jącą i doradczą.

§ 5

Zarząd Główny Sto­warzyszenia powołuje Sąd Koleżeński (składa­jący się z 3 członków), który czuwa nad przestrze­ganiem obow­iązu­ją­cych przepisów w zakre­sie hodowli psów rasowych oraz przeprowadzenia postępowa­nia wyjaś­ni­a­jącego. Sąd Koleżeński przed­stawia Zarzą­dowi Głównemu zebrany raport.

§ 6

Hodowcą jest członek Klubu, posi­ada­jący co najm­niej jedną sukę hodowlaną, prowadzący hodowlę zgod­nie z przepisami niniejszego Reg­u­laminu, posi­ada­jący swój numer hodowli przyz­nany mu przez Klub.

§ 7

Nad przestrze­ganiem reg­u­laminu piecze sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie Sto­warzyszenia mogą posi­adać psy na zasadzie współwłas­ności zarówno w Polsce jak i za granicą.

§ 9

Obow­iązuje przestrze­ganie zasad zgod­nie z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Przy­domki hodowlane

§ 10

–Każdy członek Sto­warzyszenia musi mieć zatwierd­zony przy­domek hodowlany, który zgłasza się do Zarządu Sto­warzyszenia na odpowied­nim druku.

–Przy­domek otrzy­mują wszys­tkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.

–Binom­i­nalna nazwa psa składa się z imienia i przy­domka hodowlanego, przy­domek hodowlany jest po nazwie psa. Nazwę psa zawsze pisze się dużymi lit­erami, zaś przy­domek hodowlany małymi np. DIANA z Bajkowej Krainy.

–Szczenię­tom urod­zonym w jed­nym mio­cie nadaje się imiona zaczy­na­jące się na tę samą literę alfabetu.

§ 11

–Hodowca ma prawo zmi­any przy­domka wraz z podaniem przy­czyny zmiany.

–Hodowla może być prowad­zona przez nieogranic­zoną ilość pełno­let­nich współwłaścicieli.

–Przy­domek hodowlany może być dziedz­ic­zony czyli przekazany nowemu właś­ci­cielowi. Należy pisem­nie o tym fak­cie powiadomić Zarząd Główny Sto­warzyszenia w ter­minie do 7 dni.

3. Suka hodowlana

§ 12

–Suką hodowlaną jest suka zare­je­strowana w Sto­warzysze­niu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (PKMPR) lub Księgi Wstęp­nej (PKM­PRKW). Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posi­ada w rodowodzie adno­tację o naby­ciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego, Zarządu Odd­zi­ału lub osoba upoważniona potwierdza­jąc wpis włas­noręcznym pod­pisem oraz umieszcza­jąc datę i pieczęć imi­enną. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momen­cie doko­na­nia takiego wpisu.

§ 13

–Suką hodowlaną jest suka która: a. ukończyła 15 miesięcy, oraz uwzględ­ni­a­jąc rasy miniatur­owe i wielkogłowe, b. uzyskała po ukończe­niu 15 miesięcy, lub w przy­padku ras miniatur­owych i wielkogłowych po ukończe­niu 12 miesięcy, ocenę co najm­niej bardzo dobrą na wys­tawie orga­ni­zowanej przez Sto­warzysze­nie lub inną orga­ni­za­cję kyno­log­iczną, która uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najm­niej bardzo dobrą. c. suki ras wyma­ga­ją­cych wg reg­u­laminu Związku Kyno­log­icznego FCI należy pod­dać wyma­ganym prześwi­etle­niom stawów biodrowych (HD) w wieku co najm­niej 15 miesięcy z wynikiem A lub B, C. d. zal­iczyć testy psy­chiczne u psów wg regulaminów .

§ 14

Uznanie uprawnień suki hodowlanej z innej orga­ni­za­cji kyno­log­icznej jest roz­pa­try­wane indy­wid­u­al­nie przez Komisję Hodowlaną.

§ 15

–Sąd Koleżeński Sto­warzyszenia może wnioskować do Zarządu Głównego Sto­warzyszenia o zaw­iesze­nie uprawnień hodowlanych dla suki na okres od 1 do 36 miesięcy w przy­padku nie stosowa­nia się hodowcy do wyma­gań niniejszego Regulaminu.

–Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem ukończenia 8 lat.

4. Pies reproduktor

§ 16

–Repro­duk­torem jest pies zare­je­strowany w Sto­warzysze­niu lub wpisany do Księgi Rodowodowej (PKMPR) lub Księgi Wstęp­nej (PKM­PRKW). –Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posi­ada w rodowodzie adno­tację o naby­ciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego, Zarządu Odd­zi­ału lub osoba upoważniona potwierdza­jąc wpis włas­noręcznym pod­pisem oraz umieszcza­jąc datę i pieczęć imi­enną. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momen­cie doko­na­nia takiego wpisu.

§ 17

–Pies repro­duk­tor to pies który: a. został zak­wal­i­fikowany do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub uzyskał co najm­niej ocenę bardzo dobrą w klasie pośred­niej, otwartej lub pracu­jącej na min­i­mum jed­nej wys­tawie orga­ni­zowanej przez Klub b. został prze­badany w kierunku dys­plazji stawów biodrowych – wynik A lub B (doty­czy to wyłącznie ras z listy z wyma­ganym badaniem stawów według stan­dardów FCI).

§ 18

Uznanie uprawnień repro­duk­tora z innej orga­ni­za­cji kyno­log­icznej jest roz­pa­try­wane indy­wid­u­al­nie przez Komisję Hodowlaną.

§ 19

–Sąd Koleżeński Sto­warzyszenia może wnioskować do Zarządu Głównego Sto­warzyszenia o zaw­iesze­nie uprawnień hodowlanych dla repro­duk­tora na okres od 1 do 36 miesięcy w przy­padku nie stosowa­nia się hodowcy do wyma­gań niniejszego Regulaminu.

–Pies nie traci uprawnień hodowlanych . Nie ustala się lim­itu kryć dla reproduktora.

5. Prawa i obow­iązki hodowcy

§ 20
  1. Hodowca ma prawo:

a) uzyski­wa­nia wszel­kich porad hodowlanych,

b) dostępu do listy reproduktorów,

c) prawo wyboru reproduktora,

d) odchowa­nia wszys­t­kich szczeniąt,

e) zamieszczenia w rodowodzie adno­tacji, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane.

  1. Obow­iązki hodowcy:

a) zabez­pieczyć sukę przed przy­pad­kowym kryciem,

b) zapewnić odpowied­nią ilość pożywienia,

c) zapewnić stały dostęp do wody,

d) zapewnić właś­ciwą opiekę i pielę­gnację oraz higien­iczne warunki dla posi­adanych psów,

e) przeprowadzać pro­fi­lak­ty­czne szczepi­enia ochronne oraz raz w roku przeprowadzić szczepi­e­nie prze­ciw wściekliźnie,

f) zapewnić opiekę weterynaryjną,

g) raz w roku powinna być przeprowad­zona kon­trola państ­wowego inspek­toratu weterynaryjnego,

h) aby sukę pokryć, pies powinien posi­adać uprawnienia reproduktora,

i) z właś­ci­cielem repro­duk­tora ustalić warunki za krycie oraz pod­pisać kartę krycia wg załącznika Stowarzyszenia,

j) najpóźniej do 3 tygodni zgłosić miot szczeniąt od urodzenia do biura sto­warzyszenia na odpowied­nim formularzu,

k) należy podać wszys­tkie szczenięta przeglą­dowi oraz trwałemu oznakowa­niu (tatuowa­niu i chipowa­niu) znakowanie odbywa się w 6 tygod­niu, szczenięta muszą być po szczepieniu,

l) szczenięta można wydawać po ukończe­niu przez nie 8. tygod­nia życia

m) Sto­warzysze­nie może zażą­dać badań DNA w celu ustal­e­nia pochodzenia szczeniąt, do czasu wyników badań wstrzy­muje się wydanie rodowodów,

n) pod­czas przeglądu miotu jest sporządzany „Pro­tokół przeglądu miotu” oraz potwierdze­nie wyko­na­nia znakowania,

o) „Pro­tokół przeglądu miotu” otrzy­muje hodowca a drugi egzem­plarz prze­chowywany jest w Stowarzyszeniu,

p) potwierdze­nie wyko­na­nia znakowa­nia otrzy­muje hodowca a drugi egzem­plarz prze­chowywany jest w Stowarzyszeniu,

r) dwa razy do roku wyz­nac­zony członek z Komisji Hodowlanej powinien sprawdzić warunki utrzy­ma­nia i kondy­cji fizy­cznej suki oraz psa reproduktora,

s) raz w roku opłacić składkę członkowską w wysokości od 10 zł do 50000 zł bezpośred­nio na rzecz sto­warzyszenia społecznego /​ośrodka dzieci niepełnosprawnych,

t) zaleca się hodowcy by wspomógł finan­sowo z każdego miotu, który sprzeda przekazy­wał określoną kwotę na rzecz wyżej wymienionego Stowarzyszenia,

u) Hodowca ma bezwzględny obow­iązek przestrze­gać ustawę o ochronie zwierząt.

Komisja Hodowlana decy­duje o przyję­ciu członka do sto­warzyszenia. Sto­warzysze­nie nie przyj­muje członków, którzy w sposób niewłaś­ciwy, niehu­man­i­tarny przetrzy­mują psy. Budynek powinien być ogrze­wany. Powinno się prowadzić doku­men­tację wetery­naryjną (szczepi­enia prze­ci­wko wściek­liźnie, innym chorobom zakaźnym itp.). Pomieszczenia dla psów powinny być czyste, ze stałym dostępem do światła, wody, zakaz przetrzymy­wa­nia psów w stodołach, piwni­cach itp., psy powinny mieć stały kon­takt z ludźmi. Pies do hodowli nie może być agresy­wny, zanied­bany, odpar­zony, „ w dredach ”. Kojce dla psów powinny być zadas­zone, a budy ocieplane. Psy powinny być odpowied­nio żywione, a ze szczególną uwagą suki karmiące. Sto­warzysze­nie (Sąd Koleżeński – Komisja Dyscy­pli­narna) rozstrzyga sporne sprawy pomiędzy kupu­ją­cym a hodowcą, w sytu­ac­jach spornych z hodowcą wszelkie kwestie będą roz­pa­try­wane na drodze postępowa­nia wewnętrznego, a kon­sek­wencje na drodze postępowa­nia sądowego wg właś­ci­wości miejs­cowej stowarzyszenia.

  1. Zaleca się hodowcy: a) kryć sukę nie częś­ciej niż raz na 10 miesięcy. b) brać udział w wystawach.

6. Prawa i obow­iązki właś­ci­ciela reproduktora

§ 21
  1. Właś­ci­ciel repro­duk­tora ma prawo: a) odmówić udostęp­nienia repro­duk­tora, b) spisać umowę krycia, c) zaleca się właś­ci­cielowi repro­duk­tora brać udział w wys­tawach d) przed kryciem ustalić na piśmie z hodowcą właś­ci­cielem suki warunki rozliczenia za krycie, e) zabra­nia się właś­ci­cielowi repro­duk­tora kryć suki bez uprawnień hodowlanych,

7. Księga Wstępna Stowarzyszenia

§ 22

–Księgę Wstępną Sto­warzyszenia prowadzi się jedynie dla ras pol­s­kich i rzadkich.

–Każdy wniosek o wpis do księgi wstęp­nej roz­pa­try­wany jest indy­wid­u­al­nie po złoże­niu pisem­nego wniosku do Zarządu Głównego.

–Po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu wniosku należy ure­g­u­lować należności przewidziane obow­iązu­jącą w Związku tabelą opłat, a następ­nie ustalić ter­min przeprowadzenia przeglądu kwalifikacyjnego.

–Do księgi wstęp­nej wpisuje się dorosłego psa (bez względu na płeć), którego wygląd wykazuje wszys­tkie cechy dla określonej rasy (zgod­nie z wzorcem rasy), co podlega oce­nie pod­czas przeglądu kwalifikacyjnego.

–Na przeglądzie kwal­i­fika­cyjnym wypeł­nia się Wniosek o wpisanie psa/​suki do Księgi Wstęp­nej Stowarzyszenia.

–Po przeprowadze­niu przeglądu kwal­i­fika­cyjnego z wynikiem pozy­ty­wnym właś­ci­ciel psa wpisanego do księgi wstęp­nej otrzy­muje Wyciąg z Księgi Wstęp­nej Sto­warzyszenia. –Przeglądu kwal­i­fika­cyjnego dokonuje osoba wyz­nac­zona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

–Przegląd kwal­i­fika­cyjny, w trak­cie którego pies otrzy­mał ocenę pozy­ty­wną kończy się trwałym oznakowaniem zwierzę­cia poprzez tat­uaż lub chip na koszt właś­ci­ciela psa.

–Potomstwu psów zare­je­strowanych w księdze wstęp­nej wydaje się rodowód niepełny, w którym wpisani są tylko znani, zare­je­strowani przod­kowie szczenięcia.

–Pełny rodowód otrzy­mują wyłącznie szczenięta ze znanym czteropokole­niowym pochodze­niem. –Psy zare­je­strowane w księdze wstęp­nej przed dopuszcze­niem do hodowli muszą pon­adto wziąć udział w min­i­mum dwóch wys­tawach orga­ni­zowanych przez Związek i ukończyć je z oce­nami co najm­niej bardzo dobrymi.

–Zabra­nia się kojarzenia ze sobą dwóch osob­ników zare­je­strowanych w księdze wstępnej.

–W przy­padku stwierdzenia w mio­cie po psie lub suce z wpisem w księgi wstęp­nej szczeniąt odb­ie­ga­ją­cych od wzorca rasy Zarząd Główny może wydać decyzję o zakazie wyko­rzysty­wa­nia danego osob­nika do rozrodu.

8. Doku­men­tacja hodowlana

§ 23

–Sto­warzysze­nie prowadzi doku­men­tacje w postaci Karty krycia, zamówienia rodowodów dla szczeniąt, Karty przeglądu miotu, Kart potwierdzenia znakowa­nia. –W przy­padku krycia repro­duk­torem zare­je­strowanym w innej orga­ni­za­cji kyno­log­icznej należy dołączyć potwierd­zoną za zgod­ność z ory­gi­nałem kopię rodowodu psa oraz inne doku­menty poświad­cza­jące naby­cie uprawnień reproduktora.

§ 24

–Rodowód lub Wyciąg z Księgi Wstęp­nej Sto­warzyszenia jest wydany przez Biuro Zarządu Głównego Sto­warzyszenia a) metryki dla szczeniąt powinny być wydane do 14 dni roboczych

§ 25

–W celu zare­je­strowa­nia psa w PKMPR na pod­stawie rodowodu lub w Księdze Wstęp­nej na pod­stawie wyciągu z księgi wstęp­nej innej orga­ni­za­cji kyno­log­icznej należy przesłać do Biura Zarządu Głównego Sto­warzyszenia potwierd­zoną za zgod­ność z ory­gi­nałem kopię doku­mentu wraz z pisem­nym wnioskiem o nos­try­fikację rodowodu lub wpisu z księgi wstęp­nej. W przy­padku rejes­tracji w Księdze Rodowodowej psa na pod­stawie metryki innej orga­ni­za­cji kyno­log­icznej należy przesłać do Biura Zarządu Głównego Sto­warzyszenia potwierd­zone za zgod­ność z ory­gi­nałem kopie: metryki oraz rodowodów obo­jga rodz­iców wraz z odpowied­nim wnioskiem. W każdym z wymienionych przy­pad­ków należy złożyć stosowny wniosek. –Zarząd Główny Sto­warzyszenia ma prawo zażą­dać od właś­ci­cieli psa staw­ienia się do Zarządu swo­jego odd­zi­ału macierzys­tego po odbiór rodowodu lub wyp­isu z księgi wstęp­nej z ory­gi­nal­nym rodowo­dem lub wypisem księgi wstęp­nej oraz psem. –Zare­je­strowany w Sto­warzysze­niu pies otrzy­muje rodowód lub wypis z Księgi Wstępnej.

§ 26

W przy­padku utraty rodowodu należy powiadomić Sto­warzysze­nie gdzie następ­nie zostanie wydany „duplikat”.

§ 27

Przeglądy hodowlane, kwal­i­fika­cyjne i miotów mogą być dokony­wane wyłącznie przez upoważnionych do tego osoby wskazane przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia. Metryki , rodowody oraz chipy są wydawane tylko i wyłącznie oso­bie upoważnionej do wyko­na­nia przeglądu miotu .

§ 28

Doku­men­tacja hodowlana jest prze­chowywana w siedz­i­bie Stowarzyszenia.

9. Postanowienia końcowe

§ 31

–Do pode­j­mowa­nia decyzji w sprawach hodowlanych zasięga się do opinii Komisji Hodowlanej z zas­trzeże­niem kom­pe­tencji przyp­isanych wyłącznie Zarzą­dowi Głównemu Stowarzyszenia.

–W przy­padku łama­nia reg­u­laminu przez hodowcę sprawę roz­pa­truje Sąd Koleżeński gdzie swą decyzję przed­stawia Zarzą­dowi Głównemu Stowarzyszenia.

–Odwołanie od decyzji Sądu Koleżeńskiego należy złożyć do Zarządu Głównego Sto­warzyszenia w formie pisem­nej w ter­minie 14 dni od jej otrzymania.

–Decyzja Zarządu Głównego Sto­warzyszenia jest ostateczna.

§ 32

Zarząd Główny Sto­warzyszenia ma prawo zarządzić badanie DNA na koszt właś­ci­ciela psa.

§ 33

Zobow­iązuje się hodowcę przekazu­jąc szczenię nowemu naby­wcy wszel­kich porad i wyjaśnień.

§ 34

Zabra­nia się członkom Sto­warzyszenia rozm­naża­nia psów i suk bez rodowodów i uprawnień hodowlanych.

§ 35

Kwestię odpłat­ności wynika­ją­cych z niniejszego reg­u­laminu reg­u­luje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd Główny.

§ 36

Odpłat­ność wynika­jąca z niniejszego Reg­u­laminu mogą być rozstrzy­gane przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia lub Walne Zebranie Członków.

Zmi­any w reg­u­laminie hodowli wchodzą w życie z dniem 28.04.2012 r.