Statut

Statut sto­warzyszenia o nazwie Pol­ski Klub Miłośników Psów Rasowych

Tekst jed­no­lity.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Pol­ski Klub Miłośników Psów Rasowych” zwany w dal­szej części statutu Sto­warzysze­niem posi­ada osobowość prawną i prowadzi dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, dzi­ała w opar­ciu o przepisy prawa m.in Ustawy „O sto­warzyszeni­ach” z dnia 7 kwiet­nia 1989r. (D.U Nr 20 poz.1041989r. Z późniejszymi zmianami)

§ 2.

Nazwa Sto­warzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

Terenem dzi­ała­nia Sto­warzyszenia jest Rzecz­pospolita Pol­ska, zaś siedz­iba władz jest miejs­cowość Kamienica Pol­ska, gmina Kamienica Pol­ska, powiat częs­to­chowski, wojew­ództwo śląskie.

§ 4.

Sto­warzysze­nie opiera swoją dzi­ałal­ność na pracy społecznej członków, może jed­nak do prowadzenia swoich spraw zatrud­niać pra­cown­ików (umowa zlece­nie, umowa o pracę)

§ 5.

Sto­warzysze­nie może uży­wać odz­nak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 6.

Sto­warzysze­nie może posi­adać własny organ pra­sowy oraz ser­wis internetowy.

§ 7.

Sto­warzysze­nie może powoły­wać jed­nos­tki terenowe – odd­zi­ały, obe­j­mu­jące swoim dzi­ałaniem jedno lub kilka wojew­ództw. Powołana terenowa jed­nos­tka terenowa posi­ada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8.

Celem dzi­ałal­ności Sto­warzyszenia jest: 1. Orga­ni­za­cja, koor­dy­nacja i ocena ich dzi­ałal­ności hodowli psów i kotów rasowych. 2. Propagowanie zasad pracy hodowlanej 3. Propagowanie hodowli psa i kota rasowego w Polsce. 4. Rozwi­janie właś­ci­wego sto­sunku ludzi do zwierząt. 5. Rozpowszech­ni­anie wiedzy w zakre­sie szkole­nia„ wychowa­nia i utrzy­ma­nia psów ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem ras obron­nych. 6. Wpieranie pod­miotów, których celem statu­towym jest reha­bil­i­tacja społeczna i zawodowa osób niewidomych, dzięki wyszkolonym przez sto­warzysze­nie psów prze­wod­ników. 7. Wspar­cie dla Sto­warzyszeń na rzecz osób z upośledze­niem umysłowym a) finan­sowe, tj. przekazy­wanie darow­izn na cele bytowe b) dogoter­apia, tj. udostęp­ni­anie psów wyszkolonych do pracy w dogoterapii

§ 9.

Sto­warzysze­nie wprowadza w życie swoje cele poprzez: 1. Prowadze­nie rejestru psów rasowych, księgi rodowodowej, rejestru przy­domków hodowlanych oraz innej doku­men­tacji hodowlanej. 2. Orga­ni­zowanie szkoleń, zebrań i wykładów 3. Orga­ni­za­cja pokazów, wys­taw, konkursów, zawodów 4. Uczest­nictwo w wys­tawach , pokazach i konkur­sach. 5. Wydawanie pub­likacji pra­sowych oraz prowadze­nie ser­wisu inter­ne­towego. 6. Czuwanie nad przestrze­ganiem ogól­nych zasad ety­cznych przez członków Sto­warzyszenia. 7. Reklama hodowli prowad­zonych przez członków zrzes­zonych w Sto­warzysze­niu. 8. Pode­j­mowanie innych czyn­ności i środ­ków dzi­ała­nia związanych z real­iza­cją celów Stowarzyszenia.

§ 10.

Sto­warzysze­nie ma prawo do prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej na ogól­nych zasadach określonych w odręb­nych przepisach. Sto­warzysze­nie przez­nacza dochód z w/​w dzi­ałal­ności na real­iza­cję celów Statu­towych i nie może być przez­nac­zony do podzi­ału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkami Sto­warzyszenia mogą być osoby fizy­czne i prawne.

§ 12.

Członkowie Sto­warzyszenia dzielą się na: 1. członków zwycza­jnych, 2. Członków wspierających.

§ 13.

Członkiem zwycza­jnym zgod­nie z art. 3 ustawy Prawo o sto­warzyszeni­ach mogą być: 1. osoby fizy­czne posi­ada­jące pełną zdol­ność do czyn­ności prawnych i nie pozbaw­ione praw pub­licznych. 2. Osoba mająca oby­wa­telstwo RP lub miejsce za mieszka­nia na tery­to­rium RP, która ukończyła 16 lat, nie jest pozbaw­iona praw pub­licznych i nie należy do żad­nej innej pol­skiej lub zagranicznej orga­ni­za­cji kyno­log­icznej. Przyję­cie osoby niepełno­let­niej wymaga zgody rodz­ica lub opiekuna prawnego.

 1. Członkiem wspier­a­ją­cym może być osoba fizy­czna lub prawna zain­tere­sowana dzi­ałal­noś­cią Sto­warzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finan­sową lub rzec­zową. Osoba prawna dzi­ała w Sto­warzysze­niu przez swo­jego przedstawiciela.
 2. Członek zwycza­jny nabywa czynne i bierne prawa wybor­cze po upły­wie jed­nego roku przy­należności do Stowarzyszenia.
 3. Członków wspier­a­ją­cych przyj­muje w drodze uch­wały Zarząd Główny lub Zarząd Odd­zi­ału, na pod­stawie pisem­nej deklaracji.
 4. Uch­wałę o przyję­ciu członka zwycza­jnego pode­j­muje Zarząd Główny Sto­warzyszenia. Od decyzji negaty­wnej przysługuje odwołanie do Wal­nego Zebra­nia Członków w ter­minie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały .
 5. Warunk­iem przyję­cia członka jest złoże­nie deklaracji członkowskiej w Odd­ziale lub Siedz­i­bie Głównej i uiszcze­nie obow­iązu­ją­cych opłat członkowskich.
 6. Członkiem wspier­a­ją­cym może zostać osoba fizy­czna lub prawna zain­tere­sowana ama­torską hodowlą psów rasowych, która zadeklaruje określone świad­czenia na rzecz Związku.
 7. Członków wspier­a­ją­cych przyj­muje Zarząd Główny lub Zarząd Odd­zi­ału. Członkiem wspier­a­ją­cym, przyję­tym przez Zarząd Główny może być cud­zoziemiec niema­jący miejsca zamieszka­nia w Polsce.
§ 14.
 1. Członek zwycza­jny ma prawo do:
  1. czyn­nego i biernego prawa wybor­czego do władz Sto­warzyszenia z zas­trzeże­niem art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  2. przed­kłada­nia opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
  3. wysuwa­nia pos­tu­latów i wniosków do właś­ci­wych władz związku, pod­dawa­nia kry­tyce ich dzi­ałal­ności oraz zwraca­nia się do nich z pyta­ni­ami i skargami.
  4. uczest­nictwa w wal­nych zebra­ni­ach członków Stowarzyszenia,
  5. Składanie wniosków do Wal­nego Zebra­nia Członków odnośnie uch­wał Zarządu Sto­warzyszenia w przed­mio­cie skreśle­nia z listy członków.
  6. uży­wać znaku logo Sto­warzyszenia przy reklam­owa­niu swo­jej hodowli oraz nosić odz­nakę Stowarzyszenia.
  7. Korzys­ta­nia po wniesie­niu opłaty ze wszys­t­kich urządzeń i świad­czeń związku oraz uczest­nictwa w imprezach związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny.
  8. Uczest­nictwa w posiedzeni­ach organów Sto­warzyszenia, na którym są roz­pa­try­wane sprawy doty­czące jego osoby.
  9. Uprawnienia określone w pkt: 1,2,3,4 przysługują członkowi po opłace­niu składki członkowskiej.
 2. Członek zwycza­jny zobow­iązany jest do:
  1. przestrze­ga­nia statutu, reg­u­lam­inów i uch­wał władz Stowarzyszenia,
  2. rzetel­nego prowadzenia hodowli, mając na celu postęp hodowlany
  3. ucz­ci­wego postępowa­nia wobec wszys­t­kich członków Sto­warzyszenia oraz innych osób,
  4. human­i­tarnego trak­towa­nia wszys­t­kich zwierząt i przestrze­ga­nia ustawy o ochronie zwierząt,
  5. rzetel­ności wzglę­dem Sto­warzyszenia i dbałości o jego dobre imię,
  6. sum­i­en­ności w wykony­wa­niu powier­zonych przez władze Sto­warzyszenia zadań
  7. reg­u­larnego opła­ca­nia składek i innych świad­czeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. współdzi­ała­nia z organami i władzami Sto­warzyszenia, w tym uczest­nictwa w pra­cach Sto­warzyszenia, w real­i­zowa­niu założeń statutowych;
§ 15.
 1. Członek wspier­a­jący, z wyjątkiem czyn­nego i biernego prawa wybor­czego, prawa określone w § 14 ust. 1
 2. Członek wspier­a­jący ma prawo brać udział – z głosem dorad­czym – w statu­towych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspier­a­jący posi­ada obow­iązki określone w § 14 ust. 2 pkt
§ 16.
 1. Członkostwo w Sto­warzysze­niu ustaje w skutek:
  1. dobrowol­nej rezy­gnacji z przy­należności do Sto­warzyszenia, zgłos­zonej na piśmie Zarzą­dowi, po uprzed­nim ure­g­u­lowa­niu wszel­kich zobow­iązań odnośnie Stowarzyszenia ,
  2. śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez członka wspier­a­jącego lub lik­widacji osoby prawnej,
  3. skreśle­nia z listy członków z powodu nieuspraw­iedli­wionego zale­ga­nia z opłatą składek członkows­kich lub innych zobow­iązań, przez okres przekracza­jący 12 miesięcy,
  4. pozbaw­ienia praw pub­licznych przez sąd powszechny,
  5. wyk­luczenia orzecze­niem Zarządu Głównego Sto­warzyszenia na wniosek Zarządu Oddziału;
 2. W przy­padku określonym w ust. 1 pkt 3, 5 orzeka Zarząd Główny Sto­warzyszenia poda­jąc przy­czyny skreśle­nia lub wykluczenia.
 3. Osoba wyk­luc­zona lub skreślona ma prawo wniesienia odwoła­nia do Wal­nego Zebra­nia Członków w ter­minie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały

Rozdział IV

Organy Klubu

§ 17.
 1. Do Naczel­nych władz Sto­warzyszenia należą:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Główny,
  3. Komisja Rewiz­yjna,
  4. Sąd Koleżeński;
 2. Naczelne władze Sto­warzyszenia wybier­ane są w głosowa­niu tajnym.
 3. Jeżeli liczba członków przekroczy 40 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastą­pi­one przez Zebranie Delegatów.
 4. Del­e­gaci wybierani są uch­wałą Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału, w roku, w którym odbywa się Spra­woz­daw­czo –Wybor­cze Walne Zebranie Członków.
 5. Nowo powołane odd­zi­ały wybier­ają del­e­gatów na pier­wszym Wal­nym Zebra­niu Członków Oddziału.
 6. Kadencja trwa do Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału, w roku, w którym ma miejsce kole­jne Sprawozdawczo-​Wyborcze Walne Zebranie Członków.
 7. Liczbę del­e­gatów z poszczegól­nych odd­zi­ałów ustala Zarząd Główny pro­por­cjon­al­nie do ilości członków, min­i­mum 3 del­e­gatów z oddziału.
§ 18.
 1. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewiz­yjnej trwa 5 lat z wyjątkiem wymienionym w pkt 2, a ich wybór odbywa się w głosowa­niu tajnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów obec­nych członków Wal­nego Zebra­nia Członków.
 2. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewiz­yjnej wybranych po raz pier­wszy w po zare­je­strowa­niu Sto­warzyszenia trwać będzie 7 lat. Jest to spowodowane koniecznoś­cią orga­ni­za­cji nowo pow­stałej organizacji.
 3. Członkowie wybrani do władz Sto­warzyszenia mogą speł­niać tę samą funkcję przez nieogranic­zoną ilość kadencji.
 4. Uch­wały Zarządu Głównego, pode­j­mowane są w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów, przy obec­ności co najm­niej 13 ogól­nej liczby uprawnionych członków (kwo­rum). W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Uch­wały Komisji Rewiz­yjnej, pode­j­mowane są w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów, przy obec­ności co najm­niej 14 ogól­nej liczby uprawnionych członków (kwo­rum). Na pod­stawie uch­wały pełnego składu Komisja Rewiz­yjna może pode­j­mować uch­wały w głosowa­niu tajnym.
 6. Organem, do którego ma prawo odwoły­wać się Zarząd Główny jest Walne Zebranie Członków.
 7. Decyzje Wal­nego Zebra­nia Członków są ostateczne.
 8. Na pier­wszym posiedze­niu Zarządu Głównego, które powinno się odbyć co najm­niej 7 dni od dnia wyboru, wybiera on spośród swoich członków w głosowa­niu tajnym, chyba, że Zarząd ustali jawność : prze­wod­niczącego, dwóch wiceprze­wod­niczą­cych, sekre­tarza i skarbnika.
 9. Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jed­nak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
§ 19.

W przy­padku ustąpi­enia, wyk­luczenia lub śmierci członka władz Sto­warzyszenia w trak­cie kadencji, do stanu liczeb­ności min­i­mal­nej uzu­pełnie­nie składu, organ ten przeprowadza na zasadach koop­tacji. Liczba członków dokoop­towanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Wal­nym Zebra­niu Del­e­gatów lub w przy­padku władz odd­zi­ału na Wal­nym Zebra­niu Członków Odd­zi­ału wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.

§ 20.
 1. Jed­nos­tkami terenowymi Sto­warzyszenia są odd­zi­ały. Do powoła­nia odd­zi­ału przez Zarząd Główny wyma­gany jest wniosek co najm­niej 15 osób deklaru­ją­cych przys­tąpi­e­nie do Sto­warzyszenia lub będą­cych już jego członkami zwycza­jnymi. Tworząc odd­ział, Zarząd Główny zatwierdza jego siedzibę.
 2. Władzami Odd­zi­ału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Odd­zi­ału,
  3. Komisja Rewiz­yjna Oddziału,
§ 21.
 1. Kadencja Zarządu Odd­zi­ału i Komisji Rewiz­yjnej Odd­zi­ału trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowa­niu tajnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów obec­nych członków Wal­nego Zebra­nia Członków Oddziału.
 2. Liczba kadencji, w których członkowie wybrani do władz Sto­warzyszenia pełnią te same funkcje nie są ograniczone.
 3. Uch­wały Zarządu Odd­zi­ału, pode­j­mowane są w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów, przy obec­ności co najm­niej połowy ogól­nej liczby członków Zarządu.
 4. Uch­wały Komisji Rewiz­yjnej Odd­zi­ału, pode­j­mowane są w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów, przy obec­ności co najm­niej połowy ogól­nej liczby członków Komisji. Na pod­stawie uch­wały pełnego składu Komisja Rewiz­yjna Odd­zi­ału może pode­j­mować uch­wały w głosowa­niu tajnym.
 5. Organem odwoław­czym od decyzji Zarządu Odd­zi­ału jest Zarząd Główny.

Walne Zebranie Członków

§ 22.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Wal­nym Zebra­niu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanow­ią­cym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem dorad­czym – członkowie wspierający.
§ 23.
 1. Walne Zebranie Członków może być sprawozdawczo-​wyborcze, zwycza­jne lub nadzwyczajne.
 2. Zwycza­jne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w ter­minie do 29 listopada.
 3. Sprawozdawczo-​Wyborcze Walne Zebranie Członków zbiera się co 5 lat w ter­minie do 29 listopada w miejsce Zwycza­jnego Wal­nego Zebra­nia Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uch­walonego przez siebie reg­u­laminu obrad.
 5. Obradami Wal­nego Zebra­nia kieruje Prezy­dium w składzie: prze­wod­niczący, zastępca, dwaj sekre­tarze, członkowie.
 6. Prezy­dium Wal­nego Zebra­nia wybier­ane jest w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią obec­nych członków na okres trwa­nia Zebra­nia spośród członków Stowarzyszenia.
 7. O miejscu, ter­minie i porządku obrad Wal­nego Zebra­nia Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najm­niej z miesięcznym wyprzedze­niem przed ter­minem zebrania.
 8. Uch­wały Wal­nego Zebra­nia Członków zapadają w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów przy obec­ności co najm­niej 13 ogól­nej liczby członków. W przy­padku braku obec­ności wyma­ganej 13 liczby członków, zebranie odbywa się tego samego dnia po upły­wie jed­nej godziny i uch­wały zapadają wów­czas zwykła więk­szoś­cią głosów.
 9. W drugim ter­minie uch­wały zapadają bez względu na liczbę obec­nych członków.
§ 24.

Do kom­pe­tencji Wal­nego Zebra­nia w szczegól­ności należy: 1. uch­wale­nie statutu i jego zmian, 2. uch­walanie reg­u­lam­inów i dokony­wanie zmian w reg­u­lam­i­nach, 3. wybór i odwoły­wanie członków władz Sto­warzyszenia, 4. usta­lanie progu wysokości składek członkows­kich i innych opłat (lub zasady usta­la­nia tych opłat), oraz zasad finan­sowa­nia Zarządu Głównego przez Odd­zi­ały Terenowe, 5. pode­j­mowanie uch­wały o rozwiąza­niu Klubu i przez­nacze­niu jego majątku, 6. roz­pa­try­wanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego oraz wniosków zgłos­zonych na Wal­nym Zebra­niu Członków, 7. roz­pa­try­wanie i zatwierdzanie wniosków Zarządów Odd­zi­ałów oraz wniosków zgłos­zonych na Wal­nym Zebra­niu Członków Odd­zi­ału, 8. roz­pa­try­wanie wniosków Głównej Komisji Rewiz­yjnej, 9. pode­j­mowanie na wniosek. Komisji Rewiz­yjnej uch­wały w przed­mio­cie abso­lu­to­rium dla Zarządu Głównego;

§ 25.

Do kom­pe­tencji Sprawozdawczo-​Wyborczego Wal­nego Zebra­nia Członków należą zada­nia wymienione oraz wybór władz Stowarzyszenia.

§ 26.
 1. Nadzwycza­jne Walne Zebranie Członków jest zwoły­wane przez Zarząd Główny:
  1. z włas­nej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najm­niej 13 ogól­nej liczby zarządów odd­zi­ałów lub 13 ogól­nej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd Główny jest ma obow­iązek zwołać Nadzwycza­jne Walne Zebranie Członków w okre­sie do 4 miesięcy, od dnia otrzy­ma­nia żąda­nia lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 23
 3. Nadzwycza­jne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 27.
 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Sto­warzyszenia. Pełni funkcję kierown­iczą nad całok­sz­tałtem dzi­ałal­ności Sto­warzyszenia, postępuje zgod­nie z uch­wałami Wal­nego Zebra­nia Członków, reprezen­tuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzial­ność przed Wal­nym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Główny składa się z 2 członków.
 3. W skład Zarządu Głównego wchodzą: prze­wod­niczący i wiceprzewodniczący.
 4. Zarząd Główny w swoim dzi­ała­niu opiera się na reg­u­laminie ustalonym przez Walne Zebranie Członków.
 5. Zebra­nia Zarządu Głównego odby­wają się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
§ 28.
 1. W zakre­sie dzi­ała­nia Zarządu Głównego są:
  1. real­iza­cja uch­wał Wal­nego Zebra­nia Członków,
  2. usta­lanie budżetu Sto­warzyszenia , zarządzanie fun­duszami, budżetem oraz planowanie dzi­ałal­ności odd­zi­ałów terenowych w zakre­sie budżetu,
  3. spra­wowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  4. tworze­nie uch­wał doty­czą­cych naby­cia lub zby­cia majątku nieru­chomego i ruchomego,
  5. zwoły­wanie Wal­nego Zebra­nia Członków,
  6. pode­j­mowanie uch­wał w sprawach przyj­mowa­nia i wyk­lucza­nia członków,
  7. powoły­wanie rzecznika
  8. składanie spra­woz­dań ze swej dzi­ałal­ności na Wal­nym Zebra­niu Członków,
  9. sporządzanie pro­jek­tów reg­u­lam­inów związanych z dzi­ałal­noś­cią statu­tową oraz zmian w ist­nieją­cych regulaminach,
  10. powoły­wanie i rozwiązy­wanie jed­nos­tek terenowych – odd­zi­ałów, zatwierdze­nie ich zasięgu dzi­ała­nia oraz siedziby,
  11. nad­zorowanie dzi­ałal­ności jed­nos­tek terenowych ‚pode­j­mowanie uch­wał o tworze­niu lub lik­widacji ist­nieją­cych oddziałów,
  12. zaw­ieszanie w czyn­noś­ci­ach Zarządów Odd­zi­ałów, jeżeli ich dzi­ałal­ność jest niez­godna z przepisami prawa, postanowieni­ami statutu lub uch­wałami władz Stowarzyszenia,
  13. zaw­ieszanie uch­wał Zarządów Odd­zi­ałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieni­ami statutu oraz uch­wałami władz nadrzędnych,
  14. przyj­mowanie i roz­pa­try­wanie wniosków Zarządów Oddziałów,
  15. roz­pa­try­wanie odwołań od uch­wał Zarządów Oddziałów,
  16. rozstrzy­ganie spraw związanych z narusze­niem statutu, reg­u­lam­inów i uch­wał władz Stowarzyszenia.
  17. roz­pa­try­wanie i zatwierdzanie rocznych spra­woz­dań z dzi­ałal­ności Stowarzyszenia .
  18. reprezen­towanie interesów Sto­warzyszenia na zewnątrz
 2. W razie zaw­ieszenia Zarządu Odd­zi­ału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tym­cza­sowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Odd­zi­ału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Komisja Rewiz­yjna

§ 29.
 1. Komisja Rewiz­yjna jest organem Sto­warzyszenia powołanym do spra­wowa­nia kon­troli nad jego działalnością.
 2. W skład Komisji Rewiz­yjnej wchodzą od 2 do 4 członków.
§ 30.

1 Zakres dzi­ałań Komisji Rewiz­yjnej obe­j­muje: 1. kon­trola nad całok­sz­tałtem dzi­ałal­ności Sto­warzyszenia, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem dzi­ałal­ności gospo­darki finan­sowej 2. wys­tępowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynika­ją­cymi z przeprowad­zonych kon­troli, 3. Komisja Rewiz­yjna może dokony­wać kon­troli całok­sz­tałtu dzi­ałal­ności Związku w każdym cza­sie, jed­nak dzi­ałal­ność Zarządu Głównego kon­troluje nie rzadziej niż raz w roku. 4. Wys­tępowanie w opar­ciu o ustal­e­nia kon­troli z wnioskami pokon­trol­nymi do Zarządu Głównego i żądanie wyjaśnień. 5. prawo żąda­nia zwoła­nia Nadzwycza­jnego Wal­nego Zebra­nia Członków w razie stwierdzenia niewywiązy­wa­nia się przez Zarząd Główny z jego statu­towych obow­iązków, a także prawo żąda­nia zwoła­nia posiedzenia Zarządu, 6. zwołanie Wal­nego Zebra­nia Członków, w razie nie zwoła­nia go przez Zarząd Główny w ter­minie ustalonym statutem, 7. składanie na Wal­nym Zebra­niu Członków wniosków o udzie­le­nie (lub odmowę udzie­le­nia) abso­lu­to­rium naczel­nym wład­zom Sto­warzyszenia, 8. składanie spra­woz­dań ze swej dzi­ałal­ności na Wal­nym Zebra­niu Członków , 9. zaw­iesze­nie w czyn­noś­ci­ach Odd­zi­ałowych Komisji Rewiz­yjnych lub poszczegól­nych ich członków w razie stwierdzenia niewywiązy­wa­nia się przez nich z powier­zonych im statu­towych zadań; w razie zaw­ieszenia Odd­zi­ałowej Komisji Rewiz­yjnej, jej obow­iązki prze­j­muje Komisja Rewiz­yjna do czasu wybra­nia nowej na najbliższym Wal­nym Zebra­niu Członków Odd­zi­ału. 2.szczegółowy zakres dzi­ała­nia ustala reg­u­lamin uch­walony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31.
 1. Członkowie Komisji Rewiz­yjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach .
 2. Komisja Rewiz­yjna dzi­ała na pod­stawie reg­u­laminu uch­walonego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewiz­yjna ma prawo żąda­nia od członków i władz Sto­warzyszenia, wszys­t­kich szczebli złoże­nia pisem­nych lub ust­nych wyjaśnień doty­czą­cych kon­trolowanych spraw.
§ 32.

W przy­pad­kach określonych w § 27 pkt 2 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ter­minie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia żąda­nia, a posiedze­nie Zarządu nie później niż w ter­minie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Jed­nos­tki terenowe Klubu – odd­zi­ały i ich władze

§ 33.
 1. Dla sprawnej real­iza­cji zadań wynika­ją­cych ze statutu Zarząd Główny powołuje odd­zi­ały, wg zasad określonych w § 7 i § 20 ust. 1 statutu.
 2. Rozwiązanie odd­zi­ału następuje na pod­stawie uch­wały Zarządu Głównego w przypadku:
  1. zaprzes­ta­nia fak­ty­cznej dzi­ałal­ności przez Odd­ział lub w wyniku spadku stanu liczeb­nego członków poniżej liczby wyma­ganej dla jego powoła­nia przez okres dłuższy niż 1 rok,
  2. przedłoże­nia przez Zarząd Odd­zi­ału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§34

Władzami odd­zi­ału są władze określone w §20 ust 2.2 .Postanowienia §19 sto­suje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 35.
 1. Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Postanawia się, że Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału może być zwycza­jne lub nadzwyczajne.
 3. Zwycza­jne Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału zwołuje się raz w roku, w ter­minie do 29 listopada.
 4. Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału obraduje wg uch­walonego przez siebie reg­u­laminu obrad.

 5. Obrady Wal­nego Zebra­nia Odd­zi­ału odby­wają się po kierown­ictwem Prezy­dium w następu­ją­cym składzie : prze­wod­niczący, wiceprze­wod­niczący, sekretarz.

 6. Prezy­dium Wal­nego Zebra­nia Odd­zi­ału wybier­ane jest w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią obec­nych członków na okres trwa­nia Zebra­nia spośród członków Stowarzyszenia.
 7. Zarząd odd­zi­ału ma obow­iązek poin­for­mować o miejscu, ter­minie i porządku obrad Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału Zarząd Odd­zi­ału powiadamia członków co najm­niej na 30 dni przed ter­minem zebrania.
 8. Uch­wały Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału zapadają w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów obec­nych członków.
§ 36.

Do obow­iązków Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału należy:

 1. zatwierdzanie uch­wał doty­czą­cych pro­gramów dzi­ała­nia oddziału,
 2. wybór i odwoły­wanie władz oddziału,
 3. roz­pa­try­wanie i zatwierdzanie spra­woz­dań władz oddziału
 4. roz­pa­try­wanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Odd­zi­ału oraz wniosków zgłos­zonych na Wal­nym Zebra­niu Członków Oddziału,
 5. przyj­mowanie i roz­pa­try­wanie wniosków Odd­zi­ałowej Komisji Rewizyjnej,
 6. pode­j­mowanie na wniosek. Odd­zi­ałowej Komisji Rewiz­yjnej uch­wały w przed­mio­cie abso­lu­to­rium dla Zarządu Oddziału;
§ 37.

W Wal­nym Zebra­niu Członków Odd­zi­ału uczest­niczą: 1. z głosem stanow­ią­cym – członkowie zwycza­jni odd­zi­ału, 2. z głosem dorad­czym – przed­staw­iciele członków wspier­a­ją­cych z terenu dzi­ała­nia odd­zi­ału oraz członkowie władz naczel­nych Stowarzyszenia.

§ 38.
 1. Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału zostaje zwoły­wane przez Zarząd Odd­zi­ału, który powiadamia członków o jego miejscu, pro­ponowanym porządku obrad i ter­minie co najm­niej na 30 dni przed wyz­nac­zonym terminem.
 2. Postanowienia § 24 ust. 2, 34 sto­suje się odpowiednio.
§ 39.
 1. Nadzwycza­jne Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. na żądanie Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Komisji Rewiz­yjnej lub Komisji Rewiz­yjnej Oddziału,
  3. na pisemny wniosek co najm­niej 13 uprawnionych do głosowa­nia członków zwycza­jnych oddziału.
 2. Zarząd Odd­zi­ału jest zobow­iązany zwołać Nadzwycza­jne Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału w ciągu 30 dni od daty złoże­nia wniosku lub żąda­nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 34.
 3. W przy­padku, gdy Zarząd Odd­zi­ału Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału nie zostanie zwołane zebranie w ter­minie lub try­bie określonym w statu­cie, uprawnioną władzą do jego zwoła­nia jest Komisja Rewiz­yjna Oddziału.
 4. Nadzwycza­jne Walne Zebranie Członków Odd­zi­ału roz­pa­truje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
 5. Postanowienia § 24 ust. 78 sto­suje się odpowiednio.

Zarząd Odd­zi­ału

§ 40.

Zarząd Odd­zi­ału sprawuje kierown­ictwo nad dzi­ałal­noś­cią Sto­warzyszenia na tere­nie swego działania.

§ 41.
 1. Zarząd Odd­zi­ału składa się z 5 do 10 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Odd­zi­ału odby­wają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jed­nak niż 1 raz na3 miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu Odd­zi­ału zwołuje prezes Zarządu Odd­zi­ału z włas­nej inic­jatywy lub na wniosek co najm­niej połowy członków Zarządu Odd­zi­ału, w ter­minie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 42.
 1. Do zakresu dzi­ała­nia Zarządu Odd­zi­ału wchodzą:
  1. wykony­wanie uch­wał Wal­nego Zebra­nia Członków, Zarządu Głównego oraz Wal­nego Zebra­nia Członków Oddziału,
  2. pode­j­mowanie uch­wał doty­czą­cych budżetu Odd­zi­ału i zatwierdzanie rocznego spra­woz­da­nia finansowego,
  3. roz­porządzanie majątkiem Klubu w ramach posi­adanych pełnomocnictw,
  4. orga­ni­za­cja dzi­ałal­ności gospo­dar­czej odd­zi­ału oraz nadzór i kon­trola nad tą działalnością,
  5. przyj­mowanie członków zwycza­jnych i wspierających,
  6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyz­nanie nagród członkom za dzi­ałal­ność na rzecz Stowarzyszenia,
  7. przed­kładanie wniosków do Zarządu Głównego o ukaranie członka z powodu naruszenia przez niego zasad określonych w § 14 ust.2 i § 16 ust.1 pkt 3 statutu,
  8. uch­walanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
  9. zwoły­wanie zwycza­jnych i nadzwycza­jnych Wal­nych Zebrań Członków Oddziału,
  10. sporządzanie i składanie spra­woz­dań ze swej dzi­ałal­ności na Wal­nym Zebra­niu Członków Oddziału,
  11. prowadze­nie rejestru członków oddziału.
 2. Pod­czas pier­wszego posiedzenia Zarząd Odd­zi­ału dokonuje wyboru Prezy­dium ze swego grona. W skład Prezy­dium wchodzą: Prze­wod­niczący , dwóch wiceprze­wod­niczą­cych, sekre­tarz, skarbnik.
§ 43.

Szczegółowy tryb i zasady dzi­ała­nia Zarządów Odd­zi­ałów określa reg­u­lamin uch­walony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewiz­yjna Oddziału

§ 44.

Komisja Rewiz­yjna Odd­zi­ału ma za zadanie spra­wowanie kon­troli dzi­ałal­ności Zarządu Oddziału.

§ 45.

Komisja Rewiz­yjna Odd­zi­ału składa się z 2 do 5członków.

§ 46.
 1. Do kom­pe­tencji Komisji Rewiz­yjnej Odd­zi­ału należą:
  1. kon­trola dzi­ałal­ności Oddziału
  2. współpraca z Komisją Rewizyjną,
  3. składanie Zarzą­dowi Odd­zi­ału uwag, wniosków i zale­ceń pokon­trol­nych doty­czą­cych dzi­ałal­ności statu­towej i finan­sowej Oddziału,
  4. zgłaszanie Zarzą­dowi Głównemu umo­ty­wowanych wniosków o uchyle­nie uch­wał Zarządu Odd­zi­ału sprzecznych z postanowieni­ami prawa, statutu lub uch­wałami władz nadrzędnych,
  5. przed­staw­ianie Wal­nemu Zebra­niu Członków Odd­zi­ału spra­woz­dań ze swo­jej działalności,
  6. zwołanie Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału w przy­padku, gdy zebranie nie zostanie zwołane przez Zarząd Odd­zi­ału w ter­minie ustalonym statutem,
  7. prawo żąda­nia zwoła­nia Nadzwycza­jnego Wal­nego Zebra­nia Członków Odd­zi­ału w razie stwierdzenia niewywiązy­wa­nia się przez Zarząd Odd­zi­ału z jego statu­towych obow­iązków, a także prawo żąda­nia zwoła­nia posiedzenia Zarządu Oddziału
  8. składanie na Wal­nym Zebra­niu Członków Odd­zi­ału wniosków o udzie­le­nie (lub odmowę udzie­le­nia) abso­lu­to­rium naczel­nym wład­zom Oddziału
§ 47.

Komisja Rewiz­yjna Odd­zi­ału jest zobow­iązana przeprowadzić kon­trolę dzi­ałal­ności Zarządu Odd­zi­ału co najm­niej 1 raz do roku.

§ 48.

Członkowie Komisji Rewiz­yjnej Odd­zi­ału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 49.

Szczegółowe zasady dzi­ała­nia Komisji Rewiz­yjnych Odd­zi­ałów określa reg­u­lamin uch­walony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Nagrody i kary.

§ 50.

Za dzi­ałal­ność na rzecz Sto­warzyszenia mogą zostać przyz­nane przez Walne Zebranie Członków:

 1. Hon­orowe odz­naki Stowarzyszenia
 2. Dyplomy
 3. Drobne upominki
§ 51.
 1. Zarząd Główny może nałożyć na członka następu­jące kary:
  1. nagana lub upomnienie,
  2. zakaz uży­wa­nia logo Sto­warzyszenia, przez okres do 2 lat,
  3. grzy­wnę,
  4. wyk­lucze­nie z Klubu,
 2. kary wymienione w ust. 1, 2, 3 mogą być nałożone łącznie.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

§ 52.

Majątek Sto­warzyszenia, stanowią nieru­chomości, ruchomości i fundusze.

§ 53.
 1. Źródła pow­sta­nia majątku Sto­warzyszenia, stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. darow­izny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z dzi­ałal­ności statu­towej Sto­warzyszenia, (dochodów z włas­nej dzi­ałal­ności, dochody z majątku Stowarzyszenia,)
  4. pozyskane dotacje
  5. wpływy z dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, o ile taka jest prowadzona,
  6. inne wpływy uzyski­wane zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami.
 2. Składki członkowskie powinny być wpła­cane do końca IV kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpła­cają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Ustalony przez Walne Zebranie Członków pro­cent kwoty pochodzącej ze składek członkows­kich i innych dochodów Zarząd Odd­zi­ału odprowadza w ter­minie do 30 czer­wca na konto Zarządu Głównego.
 4. Zarząd Główny może wspierać finan­sowo oddziały.
 5. Sto­warzysze­nie prowadzi gospo­darkę finan­sową oraz rachunkowość, zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami.
§54.
 1. Sto­warzysze­nie może prowadzić dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na ogól­nych zasadach ‚określonych w odręb­nych przepisach. Sto­warzysze­nie prowadzi dzi­ałal­ność gospo­dar­czą wyłącznie w rozmi­arach służą­cych real­iza­cji celów statutowych.
 2. Sto­warzysze­nie prowadzi dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie: a) PKD 94.99.Z Dzi­ałal­ność pozostałych orga­ni­za­cji członkows­kich ‚gdzie indziej niesklasy­fikowana. b) PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt.
§ 55.
 1. Dla ważności oświad­czenia woli, jak również wszel­kich pism w przed­mio­cie praw i obow­iązków majątkowych Sto­warzyszenia wyma­gany jest pod­pis jed­nego członka zarządu.

Rozdział VIII

Zmi­ana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 56.
 1. Uch­wale­nie statutu lub jego zmi­ana oraz pod­ję­cie uch­wały o rozwiąza­niu Sto­warzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwal­i­fikowanej więk­szości 23 głosów, przy obec­ności co najm­niej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Pode­j­mu­jąc uch­wałę o rozwiąza­niu Sto­warzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia lik­widacji oraz przez­naczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach doty­czą­cych rozwiąza­nia i lik­widacji Sto­warzyszenia, nie ure­g­u­lowanych w statu­cie, mają odpowied­nie zas­tosowanie przepisy rozdzi­ału 5 ustawy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Prawo o sto­warzyszeni­ach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).